โครงการขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ สำหรับนิสิตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ (ME2-1202) ชั้น 12 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขากายวิภาคศาสตร์ ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ สำหรับนิสิตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิตเข้าใจสัจธรรมของชีวิต สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีสัมมาคารวะ เคารพตนเองและผู้อื่น แสดงความกตัญญูกตเวทีและอุทิศส่วนกุศลแก่ท่านผู้สละร่างกายเพื่อเป็นกายวิทยาทานให้ได้เรียนรู้จากร่างกาย และนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงก่อนที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget