การประชุมวิชาการ (ในรูปแบบออนไลน์) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ ชั้น 2 อาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการ (ในรูปแบบออนไลน์) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 18 ปี กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ในการจัดการประชุมวิชาการ (ในรูปแบบออนไลน์) ในครั้งนี้ เนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีปณิธาน มุ่งมั่นที่จะผลิต พัฒนาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำด้านสุขภาพชุมชนและได้มาตรฐานวิชาชีพสากล พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทในพื้นที่ การประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงเป็นเวทีนำเสนอผลงานสำหรับนักวิจัย นิสิต บุคลากรสายสนับสนุน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้มานำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากรขยายองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget