นิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี (Seminar in Health Science Research)

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (B412) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี (Seminar in Health Science Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของนิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้กระบวนการสัมมนาการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการสัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างนิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และระหว่างนิสิตและอาจารย์ในคณะต่างๆ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget