โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม ME2-0701 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นปีที่ 13 สาขาวิชามีการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคสนาม ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ได้มีการประสานความร่วมมือ แหล่งฝึกทั้งหมด 6 แหล่งฝึก กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.1) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนจึงได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์แหล่งฝึกขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกในการเป็นแหล่งฝึกภาคสนามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรต้องการ การเตรียมบุคคลากร อาจารย์พี่เลี้ยงในการเตรียมการนิเทศในการฝึกภาคสนาม และวางแผนการจัดการฝึกภาคสนามระหว่างอาจารย์สาขาวิชา และอาจารย์แหล่งฝึกภาคสนาม เพื่อให้ เกิดศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนภาคสนามต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget