พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ME2-0202 ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี น.รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ผู้แทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2566ให้กับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งแนะนาการจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย และเงื่อนไขในการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2557 และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับสถาบันที่จะผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget