โครงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : EdPEx 200

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสยามฮอล์ล โรงแรมสยามพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในโครงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : EdPEx 200 ภายใต้โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้
สืบเนื่องจากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2564 ของสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) และคณะกรรมการมีกำหนดการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นี้ จึงได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม ประกอบด้วยการบรรยายวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของคณะ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และการบรรยายชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินโดยท่านวิทยากร เพื่อให้เกิดความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget