คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น กล่าวรายงานโดยคุณลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอุทัย หามนตรี ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ คุณเสาวลักษณ์ รัตนบุตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และคุณปฏิพัฒน์ อุดรไสว ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ กองการเจ้าหนาที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ การเตรียมเอกสารในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอรับเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget