คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม (300 ที่นั่ง) ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน ส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน” กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 50 คน และโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและบทบาทในการดูแลผู้สูงวัย และการพัฒนาทักษะการดูแล รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของกลุ่มเยาวชนโดยการจัดตั้งชมรม “ยังแคร์” ในโรงเรียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราณี วงศ์คงเดช เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อดิศร วงศ์คงเดช อาจารย์ ภญ.ธาริณี ศรีศักดิ์นอก พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย 4 ฐานกิจกรรมได้แก่ การประเมินสถานะสุขภาพ โดยและการจัดการอาการ และหลักการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม การจัดทำและการเคลื่อนย้าย โดยทีมกายภาพบำบัด รพ.สทธาเวช การดูแลสุขภาพโดยใช้การแพทย์แผนไทย โดยทีมแทย์แผนไทยประยุกต์ และการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ โดยทีมฉุกเฉินการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget