โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2566 – 2569 (4 ปี) ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2566 – 2569 (4 ปี) ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะและโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและนโยบายของผู้บริหาร, ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566, จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ให้ครอบคลุมทุกภารกิจทุกด้านและเป็นปัจจุบัน และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจของผู้บริหารทุกระดับในนโยบายและทิศทางบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวรายงานโดยอาจารย์ นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พิธีกล่าวเปิดโครการและนำเสนอทิศทางในการบริหารงาน แนะนำผู้บริหาร และเตรียมความพร้องสู่ EdPEx300 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ การนำสนอผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2567 การนำเสนอผลการดำเนินงานแผนอัตรกำลัง และแผนงบประมาณประจำปี 2567 โดยนางสาวอุราภรณ์ ยาตรา หัวหน้างานนโยบายและแผนพร้อมด้วยคณะผู้จัดโครงการ, กิจกรรม Work Shop ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx300 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา การจัดโครงการในครั้งนี้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรม และทำ Work Shop อย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget