การปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการประชุมผู้ปกครองนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการประชุมผู้ปกครองนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาฉุกเฉินการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตให้สามารถปรับตัวกับระบบการศึกษา และระบบกิจกรรมนิสิตในระหว่างการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ได้ทราบแนวปฏิบัติตนให้ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีความพร้อม สามารถปฏิบัติตนและปรับตัว รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำสาขา รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญในระบบการดูแลนิสิต เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของนิสิตจากผู้ปกครองในการดูแลนิสิตต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget