โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ME2-0701 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน แบ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 5 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชุมชน จำนวน  1  คน

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วัฒนธรรมองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหม่คณะแพทยศาสตร์ และสร้างความคุ้นเคยให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้มากขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ มมส วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล
SEE ALL
ที่อยู่ติดต่อ
  • 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  • จังหวัดมหาสารคาม 44000
  • 043 021021
  • medicine@msu.ac.th
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget